Santa Kit

How to make it

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Step 6:

Step 7:

Step 8:

Step 9:

Step 10:

Step 11:

Step 12:

Step 13:

Step 14:

Step 15:

Step 16:

Step 17:

Step 18:

Step 19:

Step 20:

Step 21:

Step 22:

Step 23:

Step 24:

Step 25:

Step 26:

Step 27:

Step 28:

Step 29:

Step 30:

Step 31:

Step 32:

Step 33:

Step 34:

Step 35:

Step 36:

Step 37:

Step 38:

Step 39:

Step 40:

Step 41:

Step 42:

Step 43:

Step 44:

Step 45:

Step 46:

Step 47:

Step 48:

Step 49:

Step 50:

Step 51:

Step 52:

Step 53:

Step 54:

Step 55:

Step 56:

Step 57:

Step 58:

Step 59:

Step 60:

Step 61:

Step 62:

Step 63:

Step 64:

Step 65:

Step 66:

Step 67:

Step 68:

Step 69:

Step 70:

Step 71:

Step 72:

Step 73:

Step 74:

Step 75:

Step 76:

Step 77:

Step 78:

Step 79: